PASSIVE PROGRAM >

3E Vertrouwen door garantie | Uw voordelen |RESTO PASSIVE PROGRAM

 

Het 'Resto Passive Program' pleit voor een vakkundige uitvoering van een luchtdicht omhulsel van het gebouw, waarvan de aansluitvoegen van de ramen deel uitmaken.

 

LUCHTDICHTE INBOUW VAN BOUWELEMENTEN

 

De luchtdichte inbouw van bouwelementen zoals ramen of deuren is in talrijke Europese reglementen vast verankerd. Vóór alle andere stelt het Passivhaus Institut in Darmstadt hoge eisen voor een luchtdicht omhulsel van gebouwen en dus ook voor een luchtdichte inbouw van ramen.

 

De talrijke voordelen van luchtdichte gebouwen worden hierna nog verduidelijkt. Eerst beginnen wij echter met een algemeen misverstand rond het thema luchtdichtheid.

 

Vaak wordt met het begrip "luchtdichtheid" geassocieerd dat enerzijds het gebouw niet meer kan "ademen" en dat anderzijds geen verse lucht in het gebouw kan binnendringen of dat verbruikte, vochtige lucht het gebouw niet kan verlaten. Het "ademen" van het gebouw heeft echter niet veel met luchtdichtheid te maken, maar wel met het diffusiegedrag van de bouwmaterialen. Bijgevolg kan het gebouw, dankzij een diffusiedoorlatende buitenbekleding, bvb. door een voorgecomprimeerde voegdichtingsband Hannoband BG1 of door verluchting achter de gevel, zeer goed "ademen". Verse lucht kan en moet ook in het gebouw geraken, maar niet via lekken, maar op gecontroleerde wijze. Of dit nu gebeurt met behulp van een mechanisch ventilatiesysteem of door verluchting langs de ramen kan door de bouwheer worden bepaald. Wat dit betreft zijn er talrijke verschillende mogelijkheden. 

 

Via het punt "gecontroleerde ventilatie", resp. verluchting via lekken, komen wij terecht bij de twee grote voordelen van een luchtdichte uitvoering van de voegen :


 • Energiebesparing
  De hoofdbekommernis van een bouwheer is natuurlijk tegelijkertijd zo goedkoop mogelijk en kwalitatief hoogwaardig te bouwen. Naast de zuivere bouwkosten, zijn echter ook de onderhoudskosten doorslaggevend. Gezien de alsmaar stijgende energieprijzen bestaan hier aanzienlijke mogelijkheden om te besparen.
  Ongecontroleerde warmteverliezen via de verluchting veroorzaken met verloop van tijd aanzienlijke kosten. Dit is de reden voor de richtlijn voor een luchtdicht gebouwenomhulsel. Naast de persoonlijke financiële besparing helpt een luchtdicht gebouwenomhulsel bij de verlaging van de CO2-uitstoot en beschermt het "en passant" ook het milieu. 

 • Bescherming tegen beschadiging van het gebouw
  Gezien de grote investering in een gebouw moet het natuurlijk de bedoeling zijn er lang voordeel van te hebben zonder onderhoudswerkzaamheden. Vooral vochtschade is hierbij een probleem.

  Via lekken verplaatst de warme, vochtige lucht uit de binnenruimten zich naar de voegen en dus ook naar de isolatielagen. Hier slaat ze neer als condenswater, waardoor de isolerende werking van het bouwmateriaal aanzienlijk afneemt, wat op zijn beurt aanleiding geeft tot hogere verwarmingskosten. Door de vochtpenetratie ontstaat echter ook het gevaar voor schimmelvorming en voor afbraak van verschillende bouwmaterialen.
  Zo kan een nieuw gebouw vaak al na twee verwarmingsperioden een voorwerp van sanering met aanzienlijke kosten worden. 

 

Voor de raamafdichting leiden deze 2 punten tot een duurzame afdichting aan de binnenkant, die bewegingen kan opvangen en zich aan oneffenheden van de ondergrond kan aanpassen. Hanno foliebanden zijn hier uitermate voor geschikt.

Ze garanderen een goede dichtheid en zijn op basis van de verlijming met de folielijm ook bij oneffenheden en in de raamhoeken makkelijk te verwerken. 

 

Naast de punten die vooral slaan op het kostenplaatje, zijn er nog andere punten die pleiten voor luchtdichte aansluitingen : 

 

 • Bescherming van de werking van de ventilatiesystemen
  Een defecte of slecht uitgevoerde afdichting, bijv. bij de vensteraansluitingen, heeft ook gevolgen voor de technische uitrusting van het gebouw.
  Voor de goede werking van de ventilatie-installatie is het belangrijk dat er een klein drukverschil ontstaat tussen de binnen- en de buitenzijde van het gebouw. Dit drukverschil wordt door lekkage ernstig verstoord. Bijgevolg daalt het rendement van de installatie en is de optimale werking ervan helaas niet meer gegarandeerd.

 • Geluidsdemping
  Vaak wordt de geluidsdempende werking alleen gebaseerd op de massa en de oppervlakte-eigenschappen. Specifiek bij venstervoegen blijkt echter welke invloed een luchtdichte uitvoering van de aansluiting heeft op het geluidsdempingsniveau.
  Bij tests met identiek materiaal voor de venstervoegen en gelijke of gelijkaardige massa en oppervlaktekwaliteit, maar met verschillende luchtdichtheid (in één voeg werd de luchtdichte folie/luchtdichte membraan beschadigd) konden verschillen in het geluidsdempingsniveau van >10 dB worden vastgesteld. Dit kan men beschouwen als een duidelijke afname van de woonkwaliteit. In het bijzonder de multifunctionele dichtingsbanden van Hanno, zoals Hannoband 3E, zijn hier bijzonder efficiënt, met een geraamd geluiddempningsniveau via de voegen van 58dB.

 • Behaaglijkheid
  Voor de woonkwaliteit telt niet alleen de geluidsdemping mee, maar ook de oppervlaktetemperatuur van de wanden van de woonruimte en eventueel voorkomende tocht.
  Langs lekken kan koude buitenlucht binnendringen in de woonruimte. Dit leidt in deze zone tot afkoeling van de wanden en er doen zich ook onaangename tochtverschijnselen voor. Dit kan niet in de vorm van kosten worden berekend, maar het heeft toch een aanzienlijke invloed op het eigen wooncomfort of op dat van de huurder van het vastgoed. 

 

Al deze punten pleiten voor een vakkundige uitvoering van een luchtdicht omhulsel van het gebouw, waarvan de aansluitvoegen van de ramen deel uitmaken.

Het is aangeraden de luchtdichtheid van een nieuwbouw door een zogenaamde "Blower-Door"-meting op dichtheid te controleren, om de voorziene luchtdichtheid ook in de praktijk aan te tonen. 

 

Het Resto Passive Program is nog een heel stuk uitgebreider!


Doel is een productenpakket aan te bieden met de belangrijkste bouwhulpstoffen voor het luchtdichte omhulsel van het gebouw. Zo is er de Mono-Isolfix SB, 2 in 1 spouwanker + isolatieplug. Een snel en eenvoudig te plaatsen spouwhaak, dewelke koudebruggen vermijdt.

 

RESTO Bouwspecialiteiten nv is voor België ook invoerder voor de Glukse beglazingsblokjes. Na een jarenlange verdeling van de Gluske producten, werd er door Roto-Gluske beslist Resto als invoerder voor België aan te duiden.

Ook binnen dit gamma vinden we met de GL-IB glasblokjes, beglazingsblokjes voor driedubbele beglazing, opnieuw een product dat perfect binnen het Resto Passive Program past.